fbpx
Inhoud bewerken

Let's work together! Send us a message to info@zwinmedia.nl

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Zwin Media. In dit document wordt uitgelegd hoe Zwin Media omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Zwin Media de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Zwin Media | Online Branding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58753958 en is gevestigd in Sluis.

Ons BTW identificactienummer is geregistreerd onder het nummer
NL0035 52537 B89.

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van Zwin Media worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de Gebruikersovereenkomst en het Abonnement die u met Zwin Media bent aangegaan en/of de Algemene voorwaarden. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.zwinmedia.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Zwin Media, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het aanmaken van een Account in de Applicatie, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens

Zwin Media verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • KVK-nummer;
 • E-mailadres en IP-adres;
 • Financiële gegevens;
 • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Zwin Media biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Zwin Media verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en/of producten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
Bewaartermijn

De door Zwin Media verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden

Zwin Media deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Boekhouder, ten behoeve van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Payment Provider ten behoeve van de verwerking van betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegeven en financiële gegevens.
 • Diverse softwareleveranciers ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening
Beveiliging van Persoonsgegevens

Zwin Media neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Applicatie

Door het gebruiken van de website https://www.zwinmedia.nl en de Applicatie stem je in met deze disclaimer. Zwin Media behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website, Applicatie en deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website/Applicatie daarover te informeren. De inhoud van de website en Applicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Zwin Media aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of Applicatie. Het gebruiken van deze website en/of Applicatie komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website en/of Applicatie. Aan de inhoud van de website en/of Applicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Cookieverklaring

Zwin Media maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag Zwin Media cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die Zwin Media gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van Zwin Media worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat Zwin Media informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@zwinmedia.nl

Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Zwin Media.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Zwin Media, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Zwin Media over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Zwin Media staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Zwin Media met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@zwinmedia.nl.  Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Zwin Media u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Zwin Media zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring

Zwin Media kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Deze versie is opgesteld op 24 december 2020

Inhoud

Let's work together! Send us a message